Privacyverklaring

 • Heb je een vraag?

  Aarzel niet, elke vraag is welkom. Bekijk de veelgestelde vragen of neem contact met ons op.

  Veelgestelde vragen

  Neem contact op

 • OOGG (Onafhankelijke Ombudsdienst Geestelijke Gezondheid) doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) die op 25 mei 2018 van kracht werd.

  Deze privacyverklaring heeft betrekking op informatieverwerking via website en formulieren, maar niet op aanmeldingen bij een ombudspersoon.

  Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens worden beschreven in deze Privacyverklaring, en omvatten (maar zijn niet beperkt tot)

  • Verwerking van de persoonsgegevens is beperkt tot wat strikt noodzakelijk is voor de gestelde doeleinden van deze verwerking;
  • Inzameling en verwerking van persoonsgegevens gebeurt met uitdrukkelijke toestemming van de persoon in kwestie
  • Wij nemen alle passende technische en organisatorische maatregelen om de beveiliging van deze persoonsgegevens te waarborgen;
  • Persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt en wij daarvoor de toestemming van de persoon in kwestie hebben gevraagd en gekregen.

  Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring (of in algemenere zin) vragen hebt hierover, of contact met ons wenst op te nemen, dan kan dit via onderstaande contactgegevens:

  Psyche vzw
  Antenne Antwerpen (maatschappelijke zetel)
  Haagbeuklei 12, 2610 Wilrijk
  T 03 609 33 45
  info@oogg.be


  Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

  Persoonsgegevens kunnen door OOGG verwerkt worden voor de volgende doeleinden en rechtsgronden:

  • om te kunnen deelnemen aan door ons georganiseerde activiteiten (uitvoering overeenkomst),
  • voor het versturen van nieuwsbrieven, thematische mailings en uitnodigingen (met toestemming betrokkene),
  • voor het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting).
  • i.h.k.v. opvolging door bvb ombudspersonen

  Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens vragen en verwerken :

  • persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
  • identiteitsgegevens uitgegeven door overheid: identiteitskaartnummer of rijksregisternummer
  • persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats en nationaliteit
  • medische gegevens (bvb. in geval van opvolging door ombudspersonen)

  We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we deze gegevens hebben gevraagd. In- en uitschrijven op onze nieuwsbrief kunnen abonnees steeds zelf beheren via de links in elke nieuwsbrief.

  Op onze website(s) gebruiken we ook cookies. Meer informatie hierover is te vinden in onze cookie policy.


  Verstrekking aan derden

  De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

  Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

  • het verzorgen van de internetomgeving (webhosting);
  • het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT-netwerk…);
  • het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

  Met deze partijen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van persoonsgegevens te waarborgen.

  Verder zullen wij persoonsgegevens nooit zonder toestemming van de persoon in kwestie verstrekken aan derden waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben, tenzij dit wettelijk toegestaan en verplicht is, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een gerechtelijk onderzoek…

  Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.


  Bewaartermijn

  OOGG bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist. Als algemene regel houden we persoonsgegevens tot maximaal 1 jaar na het laatste gebruik bij.


  Beveiliging van de gegevens

  Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, waaronder:

  • Alle personen die namens OOGG van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
  • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
  • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens wanneer daar aanleiding toe is;
  • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
  • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
  • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

  Uw rechten omtrent uw persoonsgegevens

  U hebt op elk moment recht op inzage en recht op correctie of volledige verwijdering van de persoonsgegevens die wij van U ontvangen hebben.

  Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe u contact met ons kan opnemen. Om uw identiteit te controleren, vragen wij om een kopie van uw identiteitskaart mee te sturen. We raden sterk aan om daarbij de pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat.

  Tevens kan u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers.

  Ook hebt u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf (of in uw directe opdracht aan een andere partij).

  Wij kunnen u vragen om uzelf te legitimeren alvorens wij gehoor geven aan voornoemde verzoeken.


  Klachten

  Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij om hierover direct contact met ons op te nemen.

  U hebt ook altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacycommissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming in België.


  Wijziging privacyverklaring

  OOGG kan zijn privacyverklaring op elk moment wijzigen of updaten. Van inhoudelijke wijzigingen zullen we een aankondiging doen op onze website.