Vlaams jaarverslag OOGG 2022

Naar jaarlijkse gewoonte bezorgen onze ombudspersonen op 10 februari het Vlaams Jaarverslag van de Onafhankelijke Ombudsdienst Geestelijke Gezondheidszorg aan de Vlaamse Ombudsdienst. 

Het team van OOGG (Onafhankelijke Ombudspersonen Geestelijke Gezondheidszorg) verzamelde alle cijfergegevens en adviezen van 2022.

In 2022 kwamen er in Vlaanderen in totaal 2460 aanmeldingen bij de ombudspersonen terecht. Voornamelijk omtrent het patiëntenrecht ‘kwaliteitsvolle dienstverlening’. 

Op basis van de binnengekomen aanmeldingen, formuleerden de ombudspersonen aanbevelingen. Zo blijkt uit signalen dat het bijvoorbeeld waardevol kan zijn op de afdeling een aanspreekpunt te hebben voor familie en/of te zorgen voor een uitgebreid therapieschema dat de (door omstandigheden soms beperkte) mogelijkheden concretiseert. Ook vraagt de praktijk om een nieuwe wetgeving rond gedwongen opname die bescherming biedt aan mensen in nood en die de hulpverlener in zijn kracht zet. 

De andere aanbevelingen in dit jaarverslag handelen voornamelijk over de patiëntenrechten ‘geïnformeerde toestemming’ en ‘het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer’. Er is bijvoorbeeld nood aan duidelijke richtlijnen voor hulpverleners mbt deze rechten en transparante informatie voor patiënten omtrent gedeelde informatie op het eHealth platform.